Lời Bài Hát Đồng Chí Tlinh Lên Đồ – TGSN – Siren (feat. Tlinh & RZ Mas)

Mặc dù sẽ bắt đầu phát sóng vào tháng 5 năm 2021, nhưng bài hát “Sirraine” đã nổi tiếng trở lại trong thời gian gần đây. Và trong bài viết này, mời các bạn cùng tìm hiểu lời bài hát Đồng chí Tlin trên bản đồ (Siren Tlin Lyrics).

Bài hát về đồng chí T linh trên bản đồ TGSN – Siren (feat. Tlinh & RZ Mas)

Thực ra, “Đồng chí Tring mặc quần áo” là một đoạn trong bài hát “The Kraken”. Đây là sản phẩm âm nhạc được sản xuất bởi các rapper như Tlin, TGSN, RZ Mas. Bài hát được phát sóng vào tháng 5 năm 2021, nhưng nó thực sự thành công vào dịp Tết Nguyên đán và trở thành một bản hit trên mạng.

Lời Bài Hát Đồng Chí Tlinh Lên Đồ – TGSN – Siren (feat. Tlinh & RZ Mas) Siren Tlinh lyrics

Hello anh Đã lâu không gặp (hi)
Mong anh điền vào tờ khai với một thái độ chân thật
Chắc anh đã quen vùi mình vào những chốn ăn chơi và cứ thế buông lơi
Mẹ anh vẫn gọi em mỗi khi anh bặt tăm hơi “tìm nó cho bác con ơi”
Chắc đến lúc này anh cũng biết là anh fucked up
Phải dồn nốt sức sống vào mấy món đồ bay lắc à
Nghĩ cho thật kỹ không đời nó quay ngoắt à
Ngất ở trong club mắt vẫn trợn lúc bị bắt phòng giam này ta gặp mặt nghỉ thấy hơi cay mắt à
Mấy cậu em dân booking chúng nó kể
Anh hay phê vương quốc bay anh là vua hề
Cứ tiêu đê, không thành vấn đề
Để im cho anh múa nhể, xạo ke anh là chúa tể
Kiếm cái thẻ sạch sạch
Tay dẻo anh kẻ xoành xoạch
Mấy cô em gái nõn nà anh vỗ bành bạch xong răng nghiến cạch cạch
Em biết em không nên quan tâm
Mà phải làm sao khi anh cứ đâm đầu vào những thói hư thế này
Em biết ta đã kết thúc đã lâu
Không nghĩ phải gặp lại như này đâu
Khi tiếng còi cảnh sát ngân vang
Phòng bay này nhỏ dần tiếng nhạc
Cuộc sống này trớ trêu thế sao
Khi giờ em lại là người còng tay anh vào
Được rồi đi thôi
Đồng chí Tlinh lên đồ (ay, sao)
Mới nhận lệnh xuống từ trên bộ (ok)
Đi vào đường dây ma túy (ở đâu)
Ở căn biệt thự bên hồ
Tổ công tác giờ đã điều tra ra
Lời khai của hắn toàn những điều ba hoa
Đồng chí theo dõi không bị nhiễu ra đa
Cả đội ập vào cùng với rất nhiều AK
Nhưng đây không phải truy sát đây là bắt giữ
Coming with the whole squad vừa được cắt cử
Lục soát mọi nơi bọn chúng cất giữ
Đi tới tóm hết cộng với bắt đủ
Không thiếu một mạng chúng nó còn mải đóng kịch
Cho đi bóc vài cuốn lịch (let’s go)
Tương lai kia đành đóng cửa khi đứng trước vành móng ngựa
Nếu mà thả ra là cả phố càng lo
Cho nên không thể nào mà cố làm ngơ
Dù cho là có mấy ông bố làm to
Vẫn phải tuân thủ nhập số vào kho
Sau bao nhiêu ngày quan sát khi anh nằm vùng
Anh đã cố gắng khuyên em bảo em rằng đừng
Em không hề muốn nghe anh từ chối thẳng thừng
Và giờ là kết thúc khi em chẳng dừng
Hello em đã lâu không gặp
Em hãy điền vào tờ khai với một thái độ chân thật (điền đê)
Anh đã từng là bờ vai mỗi khi em đến thân mật
Giờ em nhăn mặt khi nhận ra anh là nhân vật đã khiến đường dây bị thâm nhập.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách hủy thẻ tín dụng nhanh nhất và những lưu ý bạn cần biết?

Lời bài hát đồng chí tlinh lên đồ (TIẾNG ANH – Siren Tlinh lyrics)

Hello brother Long time no see (hi)
Please fill out the form with an honest attitude
You must be used to burying yourself in places to play and just let it go
My mom still calls me when I’m out of sight “find it for my uncle”
You probably know by now that you fucked up
Do you have to put all your energy into flying things
Think about it carefully or does life turn around
Fainting in the club, eyes still widening when caught in this cell, when I met him, I felt a little teary
The people who booked them told them
I love the flying kingdom, I’m the clown king
Just spend it, no problem
Just let me dance, pretend I’m the lord
Get a clean card
Hands are flexible, you are always good
The younger sisters, he clapped and then gritted his teeth
I know I shouldn’t care
But what to do when you keep crashing into bad habits like this
You know we’re done for a long time
Didn’t think we’d see each other like this
When the police siren rings
This flight room fades out the music
How ironic is this life?
When you’re the one handcuffing me now
Alright let’s go
Comrade T Linh dressed up (ah, why)
Just received the order down from the ground (ok)
Getting into a drug ring (where)
In the villa by the lake
The working group has now investigated
His testimony is full of blasphemy
Comrades monitor without radar interference
The whole team rushed in with a lot of AK
But this is not a pursuit, this is an arrest
Coming with the whole squad has just been closed
Search every place they keep
Go to catch all plus catch enough
There is no shortage of a network, they are busy acting
Let’s go
That future has to be closed when standing in front of the horseshoe
If you let go, the whole street will be more worried
So it’s impossible to try to ignore it
Even if there are some big dads
Still have to comply with entering the number in the warehouse
After how many days of observing while you lie down
I tried to advise you to tell me not to
I don’t want to hear your outright refusal
And now it’s over when you don’t stop
Hello long time no see
Please fill out the form with an honest attitude (fill it in).
You used to be my shoulder when I came to be intimate
Now I wince when I realize you’re the guy who got the line infiltrated.

Xem Thêm  Waltonchain là gì? Hướng dẫn cách mua, bán và lưu trữ tiền điện tử Waltonchain (WTC) an toàn

Lời bài hát đồng chí tlinh lên đồ (TIẾNG TRUNG- Siren Tlinh lyrics)

兄弟你好好久不见(嗨)
请以诚实的态度填写表格
你一定习惯了把自己埋在玩的地方然后放手吧
当我看不见的时候,我妈妈仍然叫我“给我叔叔找”
你现在可能知道你搞砸了
是不是要把所有的精力都放在飞的东西上
仔细想想还是人生有转机
晕倒在俱乐部 被关在这间牢房里 眼睛还睁得大大的 遇见他的时候 有点泪流满面
预订他们的人告诉他们
我爱飞行王国,我是小丑王
随便花,没问题
让我跳舞,假装我是主
获得一张干净的卡片
手很灵活,你总是好的
妹妹们,他拍了拍然后咬牙切齿
我知道我不应该在乎
但是当你不断养成这样的坏习惯时该怎么办
你知道我们已经完成了很长时间
没想到我们会这样见面
当警笛响起
这个飞行室淡出了音乐
这样的生活有多讽刺?
当你现在给我戴上手铐
好吧,我们走吧
T Linh同志打扮(啊,为什么)
刚接到命令从地面下来(ok)
进入毒品圈(在哪里)
在湖边的别墅里
工作组现已调查
他的证词充满了亵渎
没有雷达干扰的战友监控
全队拿着大量AK冲了进去
但这不是追捕,这是逮捕
全班出动刚刚结束
搜索他们保留的每个地方
去抓住所有加上抓住足够的
不缺人脉,他们忙着演戏
我们走吧
站在马蹄铁前 那个未来不得不关闭
你放手整条街都会更担心
所以不可能试图忽略它
就算有一些大奶爸
仍然必须遵守在仓库中输入数量
在你躺下观察多少天之后
我试着劝你不要告诉我
我不想听到你的直接拒绝
现在一切都结束了当你不停止
你好好久不见
请以诚实的态度填写表格(fill it in)。
曾经亲密时你是我的肩膀
现在,当我意识到你就是让线路被渗透的人时,我畏缩了一下。

Điểm đánh giá post