Nền Kinh Tế GIG – Làm Việc Tự Do Hay Đang Bị Kiểm Soát?

Nền Kinh Tế GIG – Làm Việc Tự Do Hay Đang Bị Kiểm Soát?

Nền Kinh Tế GIG – Làm Việc Tự Do Hay Đang Bị Kiểm Soát?

Từ trước đến nay, chúng ta thường quen với tư duy của nền kinh tế truyền thống, nghĩa là người lao động phải đi làm toàn thời gian tại một công ty. Nhưng ngày này, với sự phát triển của công nghệ, có rất nhiều người lao động (từ trí thức đến lao động phổ thông) đã chuyển sang làm việc trong một nền kinh tế mới, tự do hơn và linh hoạt hơn. Đó chính là nền kinh tế GIG.

Nguồn: hanoistartup.vn, formyoursoul.com, baodongnai.com.vn, doanhnhansaigon.vn, thongtinbanle.vn, tuoitre.vn, thesaigontimes.vn

Điểm đánh giá post