Phụ cấp thâm niên là gì? Cách tính phụ cấp thâm niên?

Cập nhật mới nhất về chủ đề Phụ cấp thâm niên là gì? Cách tính phụ cấp thâm niên?

Phụ cấp thâm niên là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động? Ở một số ngành nghề, người lao động được nhận các phúc lợi như tiền thưởng, lương hưu hoặc trợ cấp chuyên sâu sau khi hoàn thành quá trình làm việc hoặc gắn bó lâu dài với cơ sở.

Thâm niên là gì?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về định nghĩa thâm niên. Ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng thâm niên công tác là quá trình làm việc liên tục của cán bộ trong một ngành, cơ quan chuyên môn nghiệp vụ nào đó của nhà nước được tính theo số năm công tác của họ. Thâm Niên là Seniority trong tiếng Anh.

Phụ cấp thâm niên là gì?

Phụ cấp thâm niên là khoản tiền trả cho người lao động đã làm việc liên tục nhiều năm tại một cơ quan trong một lĩnh vực nhất định. Đây là quyền lợi được hưởng dành cho nhân viên nhằm ghi nhận sự gắn bó lâu dài và cống hiến không ngừng của họ cho công ty, cơ quan. Phụ cấp thâm niên được xây dựng nhằm ghi nhận những đóng góp của người lao động, động viên, khuyến khích họ tiếp tục làm việc, gắn bó với nghề, công việc.

phụ cấp thâm niên
phụ cấp thâm niên

Làm thế nào để xác định thời gian phục vụ?

Theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động doanh nghiệp, có 3 nhóm đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nghề: Quân đội, Công an và Cơ yếu.

Đặc biệt, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, thời gian để các đối tượng này được hưởng phụ cấp thâm niên nghề là 60 tháng làm việc.

Để hiểu cách xác định thâm niên nghề chính xác, cần lưu ý quy định về thời gian không được tính phụ cấp thâm niên như sau:

 1. Thời gian tạm đình chỉ công việc, thời gian tạm giữ, thời gian ngồi tù, đào ngũ.
 2. Hơn 1 tháng nghỉ việc riêng không lương.
 3. Nghỉ ốm đau, thai sản quá thời hạn theo quy định của pháp luật.
 4. kiểm soát.
 5. Thời điểm triển khai chế độ công chức dự bị
 6. Thời gian làm công việc được sắp xếp theo ngạch bậc, chức vụ không tính vào phụ cấp thâm niên.

Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên

Theo luật, phụ cấp thâm niên là khoản bắt buộc đối với cơ quan nhà nước và thường được tính ngoài lương hàng tháng.

Vậy đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là những ai?

Căn cứ Nghị quyết số 27, Nghị định số 77/2021/NĐ-CP Bộ Chính trị đã quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên Bộ Chính trị, đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Nhà giáo bao gồm cán bộ chuyên trách giáo dục và đào tạo (mã viết tắt V.07) và cán bộ chuyên trách giáo dục nghề nghiệp (mã viết tắt V.09). , giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước và nguồn thu khác từ ngân sách nhà nước). nghề do pháp luật quy định).
 • Trong bảng lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giáo viên giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm ở các tàu huấn luyện, thao trường xưởng, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở công lập của giáo dục đại học.
 • Trừ các nhân sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, các nhân sự có mã số V.07, V.09 không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp không nhiều. Tuy nhiên, các công ty cũng có thể sử dụng phụ cấp thâm niên để tính các khoản phụ cấp cho nhân viên. Mức phụ cấp thâm niên phụ thuộc vào quy định và nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Ngoại trừ, Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP hướng dẫn bởi Thông tư 04/2005/TT-BNV:

 • cán bộ, công chức, viên chức do bổ nhiệm theo ngạch cán sự, công chức (sau đây gọi là ngạch) hoặc chức danh bất kỳ thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh.
 • Đối với cán bộ có chức danh nghề nghiệp xét tuyển xếp lương theo chức danh nghề nghiệp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được xếp lương theo ngạch và công chức hành chính hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chức danh đang xét tuyển.
 • Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (do bầu cử, bổ nhiệm) được xếp lương hoặc hưởng phụ cấp theo chức vụ lãnh đạo. Trường hợp một người giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau thì sắp xếp theo mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của người lãnh đạo cao nhất. Người phụ trách các cơ quan, đơn vị khác kiêm nhiệm là cán bộ chuyên trách của cơ quan, đơn vị đó được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.
 • Quân nhân, người làm công tác cơ yếu được quyết định hưởng bậc lương nào thì xếp lương theo bậc lương đó.

Quy định của Luật lao động về phụ cấp thâm niên

Luật Lao động 2019 nhìn chung chưa có quy định cụ thể về chế độ phụ cấp thâm niên đối với doanh nghiệp. Thay vào đó, luật quy định phụ cấp thâm niên đối với một số ngành nghề do nhà nước quy định, đối với công chức như giáo viên.

Tuy nhiên, tại Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH lại có quy định về trợ cấp theo lương. So với quy định này, phụ cấp thâm niên có thể được chấp nhận như phụ cấp lương. Do đó, việc xác định mức phụ cấp thâm niên nhìn chung có thể căn cứ theo tinh thần của Điều 103 Luật Lao động 2019 về nâng bậc lương, thăng hạng, phụ cấp và trợ cấp như sau:

Chế độ nâng bậc lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng đối với người lao động được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của đơn vị sử dụng lao động. “

Vì vậy, để sử dụng phụ cấp thâm niên một cách đúng đắn, chúng ta cần nắm rõ quy định chính thức về chế độ phụ cấp lương. Việc quy định cách tính phụ cấp thâm niên trong doanh nghiệp là rất cần thiết.

Cụ thể quy định về phụ cấp lương như thế nào?

Theo Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

Tiền lương, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp khác được quy định trong hợp đồng lao động như sau:

 • Thang lương, theo thang bảng lương ghi mức lương giờ của chức vụ hoặc chức danh, thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng phù hợp với quy định của Luật lao động và được hai bên thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì điền tiền lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán..
 • Trợ cấp lương, ghi khoản trợ cấp lương do hai bên thoả thuận, cụ thể:

a) Khoản trợ cấp tiền lương để bù đắp các yếu tố như điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sống, sức hấp dẫn của lao động mà không được tính đến hoặc tính không đầy đủ vào tiền lương đã thoả thuận trong hợp đồng lao động.

b) Các khoản phụ cấp lương liên quan đến quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

 • Đối với các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thống nhất, cụ thể:

a) Khoản bổ sung được xác định bằng một mức nhất định cùng với tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên theo từng kỳ trả lương.

b) Khoản tiền trả thêm thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương liên quan đến quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc mà không xác định được mức tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Cách tính phụ cấp thâm niên?

Cách Tính Phụ Cấp Thâm Niên
Cách tính phụ cấp thâm niên?

Theo Điều 4, Nghị định 77/2021/NĐ-CP Phụ cấp thâm niên nghề được quy định như sau:

 • Nhà giáo có thời gian tham gia giảng dạy giáo dục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Từ năm thứ 6 tính thêm 1% mỗi năm (đủ 12 tháng)
 • Phụ cấp thâm niên nghề được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng:
mức phụ cấp thâm niên = Hệ số phụ cấp chức danh nghề nghiệp viên chức + hiện hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x Mức lương cơ bản được quy định bởi chính phủ theo thời gian x Hưởng mức phụ cấp thâm niên (%)

Trên đây là tổng hợp những thông tin cần biết về phụ cấp thâm niên theo pháp luật Việt Nam.

đọc thêm: Tiền thưởng là gì? Có bao nhiêu loại tiền thưởng?

tác giả

Tải mẫu sơ yếu lý lịch file word

Nguồn: Tổng hợp

Điểm đánh giá post