Nền Kinh Tế Tư Bản Hình Thành Như Thế Nào?

Nền Kinh Tế Tư Bản Hình Thành Như Thế Nào?

Nền Kinh Tế Tư Bản Hình Thành Như Thế Nào?

Từ các cuộc phát kiến địa lí giữa thế kỉ XV, các thương nhân châu Âu đã trở nên giàu lên nhanh chóng và trở thành một giai cấp, thế lực mới trong xã hội lúc bấy giờ, đó chính là giai cấp tư sản. Họ đã đứng lên thực hiện các cuộc cách mạng tư sản để xóa bỏ chế độ phong kiến với các phương thức sản xuất lỗi thời, lạc hậu và thay thế bởi một phương thưc sản xuất mới tiến bộ hơn – phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Hình thái chính trị – kinh tế – xã hội này đã nhanh chóng lan ra khắp châu Âu và thế giới.

Điểm đánh giá post