Cập nhật Phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 | Doanh nghiệp

Thông tin mới nất về Phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 | Doanh nghiệp

Nhóm chịu trách nhiệm về sự phát triển của doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2021-2025, hình 1Hình minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải đã ký Quyết định số 360 / QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tếtổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. ”

Dự án nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện tốt vai trò chủ đạo phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Đồng thời, tái cơ cấu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; xử lý cơ bản các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, tập đoàn kinh tế thua lỗ kéo dài, Tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, khả thi, công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật, không làm mất thương hiệu, bản sắc doanh nghiệp; đánh giá và xác định đầy đủ các nguồn lực về vốn, đất đai, thương hiệu.

Củng cố và phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có quy mô lớn, có thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Đảm bảo nguồn thu từ cơ cấu lại doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tối thiểu 248.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 23/2021 / QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả công. nợ 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Xử lý cơ bản các yếu kém, thua lỗ, các dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

[Phó Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước]

Phê duyệt phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 của tất cả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (bao gồm cả tập đoàn kinh tế, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng cổ phần), doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để có kết quả thực chất, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý, năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; nâng cao vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành

Về tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, xác định lộ trình phù hợp để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thực hiện đúng quy định về đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường. chứng khoán, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đánh giá chính xác, xác định đầy đủ giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả nguồn vốn, đất đai, thương hiệu; không làm mất thương hiệu, bản sắc doanh nghiệp, không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải ra ngoài ngành, nghề kinh doanh chính thông qua hình thức thoái vốn, bảo đảm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh. chủ yếu; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Thí điểm lựa chọn một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa có đủ điều kiện, quy mô hợp lý để đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán khu vực và thế giới. Rà soát, đánh giá, làm rõ thực trạng từng doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả để có phương án giải quyết kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho Nhà nước và xã hội.

Tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động, tự chủ trong việc xử lý án, Nhà nước sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật để hỗ trợ giải thể, phá sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Để hoàn thiện thể chế, chính sách, Quyết định nêu rõ cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu. , Luật Đất đai … và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của Nhà nước. tốt hơn so với yêu cầu thực tế.

Mục đích duy nhất của nhóm là đưa các doanh nghiệp trong nước trở lại giai đoạn 2021-2025 với 2 bức tranhĐang hoạt động tại dây chuyền khai thác than. (Ảnh: Thế Duyệt / TTXVN)

Hoàn thiện các quy định về đặt hàng của Nhà nước và lựa chọn cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đổi mới quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế; đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, đãi ngộ của người lao động, người quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước hợp lý, có tính cạnh tranh cao, gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều chỉnh cách tiếp cận quản trị công ty theo “mô hình quản trị tốt”

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng quản trị công ty, điều chỉnh phương thức quản trị công ty tiếp cận “mô hình quản trị tốt” phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao; lành mạnh hóa tài chính, nâng cao trình độ công nghệ, năng lực đổi mới, quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng sản xuất, cung ứng và chuỗi giá trị, nhất là những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần nắm giữ.

Tối ưu hóa các nguồn lực về vốn, đất đai, thương hiệu, truyền thống, lịch sử … tại doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ vốn, tài sản nhà nước và tài sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá biệt hóa trách nhiệm, trao quyền cho doanh nghiệp chủ động hơn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tái cơ cấu và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát quyền lực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. /.

(TTXVN / Vietnam +)

--------

Hệ sinh thái các cộng đồng của BD Ventures: https://linktr.ee/bdventures

Điểm đánh giá post